Monday, November 5, 2012

वीज - प्रकाश नारायण संत

परवा आम्ही झाडाखाली बसलो होतो तेव्हा ती असंच काहीतरी सांगत होती आणि मला तिच्याकडं पाहायची सारखी भीती वाटत होती म्हणून पाहतच नव्हतो...तर हातवारे करता करता ती एकदम थांबली आणि माझ्याकडं टक लावून पाहत म्हणाली,
"माझ्याकडं पाहत का नाहीस रे तू?"
तिनं तो प्रश्न विचारल्यावर मी अगदी गडबडूनंच गेलो. आज्जी एखादं काचेचं भांडं न फोडता वरती न्यायला सांगते तेव्हा ते नेताना वाटतं तसं वाटत होतं सारखं ...जरा वेळानं ती अगदी हळू आवाजात म्हणाली,
"बोलायलासुद्धा येत नाही वाटतं एका माणसाला..."
तरीही मी म्याडसारखा तसाच खाली पाहत राहिलो; तेव्हा ती अगदी माझ्याजवळ आली...आणि हळूच वाकून म्हणाली.
"ए..बघ ना .."
तिचा आवाज इतका छान वाटत होता की मी जास्तीच भिऊन गेलो आणि तसाच पळत सुटलो.

- वीज (वनवास)
लेखक - प्रकाश नारायण संत

No comments:

Post a Comment

नन्ही पुजारन - मजाज़ लखनवी

नन्ही पुजारन एक नन्ही मुन्नी सी पुजारन पतली बाहें, पतली गर्दन भोर भये मंदिर आई है आई नहीं है, माँ लायी है वक़्त से पह...